top of page

Privacyverklaring Stijn Streuvelsgenootschap


Stijn Streuvelsgenootshap, gevestigd op de KULAK, Etienne Sabbelaan 53 te 8500 Kortrijk en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

​Secretariaat Stijn Streuvelsgenootschap

't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Functionaris Gegevensbescherming:
Rob Hoorrnaert is de Functionaris Gegevensbescherming voor de Stijn Streuvelsgenootschap.
Hij is te bereiken via stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Stijn Streuvelsgenootschap verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer je je inschrijft voor het lidmaatschap van het Stijn Streuvelsgenootschap, worden de volgende gegevens veilig bewaard:
Voornaam, familienaam, e-mailadres, straat en huisnummer, postcode, gemeente, land en of je al dan niet e-mails wil ontvangen i.v.m. Stijn Streuvels-nieuws/activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (omdat ze ook niet tot onze doelgroep behoren). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouder of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Het Stijn Streuvelsgenootschap verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling voor het jaarlijks lidmaatschap.

- Verzenden van het jaarboek.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Stijn Streuvelsgenootschap neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Stijn Streuvelsgenootschap) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Stijn Streuvelsgenootschap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (lidmaatschap - nieuwsbrief).

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Stijn Streuvelsgenootschap verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Stijn Streuvelsgenootschap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Het Stijn Streuvelsgenootschap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Stijn Streuvelsgenootschap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be.

bottom of page